XuZHENG

Xu ZHENG

Xu ZHENG
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Information Management and Information System(medical informatics)
Main Disciplines:Medicine,  Management,  Computer Science
GPA(3.51/4.00)